• อบต.แม่ลา
  • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร: (036) 587200  แฟกซ์ (036) 587220

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา

 

๑.  สภาพทั่วไป

 

     ๑.๑  ที่ตั้ง  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบางระจัน อยู่ห่าง

 

จากอำเภอบางระจันประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร 

 

อาณาเขตติดต่อ 

 

ทิศเหนือ          จดตำบลโพงาม            อำเภอสรรคบุรี            จังหวัดชัยนาท

 

ทิศใต้             จดตำบลท่าข้าม           อำเภอค่ายบางระจัน      จังหวัดสิงห์บุรี

 

ทิศตะวันออก     จดตำบลทับยา             อำเภออินทร์บุรี            จังหวัดสิงห์บุรี

 

                   และตำบลบางกระบือ     อำเภอเมือง                จังหวัดสิงห์บุรี

 

ทิศตะวันตก      จดเทศบาลตำบลสิงห์      อำเภอบางระจัน           จังหวัดสิงห์บุรี

 

๑.๒  เนื้อที่ 

 

เนื้อที่  ๗๐.๘๖  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๔,๒๘๗  ไร่

 

         

 

๑.๓  ภูมิประเทศ

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม   เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

๑.๔  จำนวนตำบลและหมู่บ้าน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา  มีตำบลในความรับผิดชอบ  จำนวน  ๓  ตำบล  ได้แก่  ตำบลแม่ลา ตำบลโพชนไก่  และตำบลสิงห์  มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบทั้งสิ้น  จำนวน  ๒๕  หมู่บ้าน    แยกเป็น  ตำบลแม่ลา  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน , ตำบลโพชนไก่  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน  และตำบลสิงห์  จำนวน  ๙  หมู่บ้าน

 

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาเต็มทั้งหมู่  มี  ๑๐  หมู่บ้าน  ได้แก่  ตำบลแม่ลา  หมู่ที่ ๑-๖   ตำบลโพชนไก่  หมู่ที่ ๑๑  และตำบลสิงห์  หมู่ที่ ๗, ๘, ๙

 

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาบางส่วน  มี  ๑๕  หมู่บ้าน  ได้แก่  ตำบลโพชนไก่  หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐    และตำบลสิงห์  หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖

 

ตารางแสดงเขตการปกครอง

 

ตำบล
หมู่ที่

จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

แม่ลา

๑๕๓

๑๖๘

๓๒๑

๘๗

เต็มพื้นที่

 

๒๔๔

๒๒๐

๔๖๔

๑๕๐

เต็มพื้นที่

 

๙๔

๑๐๕

๑๙๙

๕๙

เต็มพื้นที่

 

๑๔๖

๑๕๙

๓๐๕

๑๐๒

เต็มพื้นที่

 

๑๓๖

๑๒๙

๒๖๕

๘๖

เต็มพื้นที่

 

๔๑

๔๗

๘๘

๓๒

เต็มพื้นที่

 

รวม

๘๑๔

๘๒๘

๑,๖๔๒

๕๑๖

 

สิงห์

๒๙

๓๙

๖๘

๒๙

คาบเกี่ยว

 

๓๔

๓๓

๖๗

๗๓

คาบเกี่ยว

 

๑๘

๑๙

๓๗

๑๙

คาบเกี่ยว

 

คาบเกี่ยว

 

๑๔

คาบเกี่ยว

 

๒๒

๑๘

๔๐

คาบเกี่ยว

 

๗๘

๗๒

๑๕๐

๔๓

เต็มพื้นที่

 

๑๔๕

๑๕๖

๓๐๑

๙๔

เต็มพื้นที่

 

๑๕๒

๑๖๔

๓๑๖

๘๔

เต็มพื้นที่

 

รวม

๔๘๖

๕๑๒

๙๙๘

๓๖๔

 

โพชนไก่

คาบเกี่ยว

 

๑๕

คาบเกี่ยว

 

๑๖

๒๒

๓๘

๒๑

คาบเกี่ยว

 

๒๕

๑๕

๔๐

๑๗

คาบเกี่ยว

 

๑๓

๑๗

๓๐

๑๐

คาบเกี่ยว

 

๑๒

๑๗

คาบเกี่ยว

 

๘๘

๙๘

๑๘๖

๗๓

คาบเกี่ยว

 

๖๕

๘๔

๑๔๙

๕๑

คาบเกี่ยว

 

๑๐

๖๑

๖๕

๑๒๖

๓๘

คาบเกี่ยว

 

๑๑

๑๔๑

๑๔๕

๒๘๖

๘๕

เต็มพื้นที่

 

รวม

๔๒๙

๔๖๐

๘๘๙

๓๑๓

 

รวมทั้งสิ้น

๑,๗๒๙

๑,๘๐๐

๓,๕๒๙

๑,๑๙๓

 

 

.๕  ประชากร

 

       ประชากรทั้งสิ้น  ๓,๕๒๙  คน   แยกเป็นชาย   ๑,๗๒๙ คน  หญิง  ๑,๘๐๐  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๕๐  คน / ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ณ  เดือน กันยายน  ๒๕๕๖  สำนักบริหารการทะเบียน  ที่ว่าการอำเภอบางระจัน)

 

๒.     สภาพเศรษฐกิจ

 

๒.๑ อาชีพ

 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

 

เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้แก่  ข้าว  อ้อย  พืชสวน

 

                    หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา

 

                             -  ปั๊มน้ำมัน                ๑        แห่ง   (แบบปั๊มหลอด  ๖  แห่ง)

 

                             -  โรงสีข้าว                ๒        แห่ง

 

                             -  โรงงานทำขนมอบ      ๒        แห่ง            

 

                             -  ร้านอาหาร              ๒        แห่ง       

 

                             -  ร้านค้าต่าง ๆ           ๔๔      แห่ง  

 

๓.     สภาพทางสังคม

 

๓.๑  การศึกษา

 

ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา มีโรงเรียน จำนวน  ๔  แห่ง       

 

๑. โรงเรียนระดับอนุบาล, ศูนย์เด็กเล็ก      ๒        แห่ง

 

                   ๒. โรงเรียนระดับประถมศึกษา               ๑        แห่ง                                         

 

                   ๓.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา               ๑        แห่ง

 

๓.๒  สถาบันและองค์การทางศาสนา

 

ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา มีวัดจำนวน  ๓  แห่ง

 

                    ๑. วัดสะเดา                         หมู่ที่  ๑          ตำบลแม่ลา

 

                   ๒. วัดแหลมคาง                     หมู่ที่  ๒          ตำบลแม่ลา

 

                   ๓. สำนักสงฆ์สุขใจดี                 หมู่ที่  ๔          ตำบลแม่ลา

 

๓.๓  การสาธารณสุข

 

ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน  ๓  แห่ง

 

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลา           

 

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพชนไก่

 

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงห์

 

๔.  การบริการพื้นฐาน

 

๔.๑  การคมนาคม

 

ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา  มีถนนจำนวน  ๑๒๗  สาย

 

                        ๑. ถนนลาดยาง      ๖    สาย    

 

                        ๒. ถนนคอนกรีต    ๔๙   สาย    

 

                        ๓. ถนนลูกรัง        ๗๐   สาย    

 

                        ๔. ถนนดิน           ๒    สาย    

 

              ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา มีสะพาน จำนวน ๓๕ แห่ง

 

                        ๑. สะพานไม้        ๑๐   แห่ง

 

                        ๒. สะพานเหล็ก      ๓    แห่ง

 

                        ๓. สะพาน คสล.    ๒๒   แห่ง

 

     ๔.๒  การไฟฟ้า

 

               ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

 

          ๔.๓  การประปา

 

                   ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา มีประปาหมู่บ้านจำนวน  ๒๖  แห่ง

 

๔.๔  แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

                   ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน  ๑   แห่ง

 

                             ๑.  ลำแม่ลา     

 

๕.  วิสัยทัศน์

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

 

                   “แม่ลาน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา เศรษฐกิจพึ่งพา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมยั่งยืน”

 

ติดต่อเรา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา      
    59 หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอ
    บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
  • (036) 587200
  • www.ban-maela.co
  • facebook อบต.แม่ลา 

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

ติดค่อนายก

nayok gif

ลงชื้อเข้าใช้